"Garantējam 100 % kvalitāti. Šaubāties?
Paziņojiet par to mums un saņemsiet dāvanu."

Kampaņas noteikumi

 

Kampaņas produktu izplatītājs:

Šīs kampaņas produktu izplatītājs ir Slēgta A/S (UAB) „Arimex”, juridiskās personas kods 123433467, juridiskā adrese Kirtimų iela 49-107, LT-02244, Viļņa, Lietuva (turpmāk tekstā – „Izplatītājs”).

Kampaņas organizators:

Pēc Izplatītāja pasūtījuma kampaņu atbalsta un organizē Slēgta A/S (UAB) „Multiplex”, juridiskās personas kods 22885163, juridiskā adrese Upės iela 5, Viļņa (turpmāk tekstā – „Organizators”).

Kampaņas periods:

Kampaņa sākas 2022. gada 16. augustā un beidzas 2022. gada 16. oktobrī.

Noteikumi:

1. 1.     Kampaņas dalībnieki:

Kampaņā piedalās personas, kuras kampaņas laikā Lietuvā, Latvijā vai Igaunijā ir iegādājušās jebkuru Pielikumā Nr. 1 minēto „Arimex” zīmola produktu. Pilns produktu saraksts ir norādīts Pielikumā Nr. 1.


1. 2.     
Kampaņas nosacījumi:

Viens no galvenajiem „Arimex” zīmola mērķiem ir nodrošināt 100 % produktu kvalitāti un apmierināt patērētāju vēlmes. Ja patērētājs šaubās par „Arimex” produkcijas kvalitāti un anketā sniedz saskaņotu un argumentētu aprakstu vismaz piecpadsmit (15) vārdu apjomā, viņam/viņai tiek piešķirta dāvana kā kompensācija par vilšanos zīmolā. Paziņojumam jāpievieno nekvalitatīvā produkta fotogrāfija, kurā redzams produkta partijas numurs, kas atrodas uz uzlīmes iepakojuma priekšpusē.

48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā Organizators izvērtēs patērētāja ziņojumu – vai tas sastāv no saskanīga, argumentēta teksta, vai patērētājs pie mums nav vērsies vairāk kā trīs reizes, un, vai atsauksme ir tieši saistīta ar produkta kvalitāti. Ja ziņojums tiks apstiprināts kā atbilstošs, Organizators 1 (vienas) nedēļas laikā nosūtīs dāvanu uz patērētāja norādīto pakomātu.

Dalības kampaņā laikā patērētājs apņemas informēt Organizatoru par savu datu, kas ir norādīti kampaņas anketā, izmaiņām, ja šie dati tiks mainīti kampaņas laikā.

Kampaņas laikā vienam patērētājam var piešķirt ne vairāk kā trīs (3) dāvanas par trīs (3) dažādu produktu neapmierinošu kvalitāti. Krāpšanas gadījumā Organizators patur tiesības svītrot dalībnieku no kampaņas dalībnieku saraksta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Papildu izmaksas, kas ir saistītas ar dalību kampaņā, piem., kampaņas produktu iegādes izmaksas vai citas izmaksas, netiek atlīdzinātas. Izmaksas, kas ir saistītas ar dāvanas nosūtīšanu patērētājam, sedz Organizators.


1. 
3.     Citi nosacījumi

Dāvanu skaits ir ierobežots. Organizators patur tiesības jebkurā laikā mainīt kampaņas noteikumus vai izbeigt kampaņu bez iepriekšēja brīdinājuma.

Organizatora atbildība pret patērētājiem ir ierobežota līdz patērētājam pienākošos dāvanu vērtībai. Organizators nav atbildīgs par dāvanu tehniskiem defektiem vai trūkumiem.

Šajos Noteikumos un Nosacījumos nereglamentēti jautājumi tiek regulēti atbilstoši Lietuvas Republikas tiesību aktiem. Visi strīdi, kas izriet no Noteikumiem un (vai) ir saistīti ar kampaņu, tiek risināti sarunu ceļā. Strīdi, kurus nevar atrisināt sarunu ceļā, risināmi Lietuvas Republikas kompetentā tiesā. Noteikumos nereglamentētos jautājumos Organizators var pieņemt vienpusēju lēmumu, pamatojoties uz likumiem un Noteikumiem.

Piedaloties Kampaņā, Dalībnieks apņemas ievērot Noteikumus un Organizatora galīgos lēmumus attiecībā uz kampaņu. Dāvana dalībniekam tiks piešķirta tikai ievērojot Noteikumus.

Saskaņā ar Noteikumiem dāvanas nedrīkst apmainīt pret naudu vai citām precēm.

Kampaņā nevar piedalīties Organizatora vai Izplatītāja darbinieki un viņu ģimenes locekļi.


1. 
4.     Personas datu apstrāde

Dalībnieka personas dati tiks apstrādāti kampaņas laikā un glabāti kampaņas laikā, un tik ilgi, kamēr nebūs cita juridiska pamata personas datu glabāšanai. Sūdzību gadījumā dalībnieka personas datus var glabāt līdz sūdzību izskatīšanas procedūras beigām.

Personas datu pārvaldītājs ir Produktu izplatītājs (turpmāk – „Datu pārvaldītājs”). Kampaņas laikā Datu pārvaldītājs apstrādā dalībnieka iesniegtos personas datus, lai izpildītu ar dalībnieku noslēgto līgumu (piem., lai sazinātos ar dalībnieku, organizētu dāvanu piegādi, izskatītu sūdzības utt.). Dalībniekam ir jāaizpilda kampaņas anketas veidlapa, kurā jānorāda savs vārds, uzvārds, e-pasta adrese un dzimšanas datums. Tas, ka dalībnieks iesniedz savus personas datus, ir nepieciešams nosacījums līguma noslēgšanai. Lai saņemtu dāvanu, dalībniekam ir jānorāda arī piegādes adrese. Personas datu pārvaldītājs apstrādās personas datus, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas (ES) 2016/679 2. panta 6. panta 1. d. b punktā noteikto juridisko pamatu (lai dalībnieks varētu piedalīties kampaņā un lai varētu sazināties ar dalībnieku, lai varētu organizēt dāvanu piegādi). Datu pārvaldītājs var nodot personas datus sadarbības partneriem, kas palīdz kampaņas īstenošanā (piem., Organizatoram). Dalībnieka personas dati netiks nosūtīti uz citām valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas.

Dalībniekiem ir datu subjekta tiesības saskaņā ar personas datu aizsardzības tiesību aktiem. Dalībniekiem ir tiesības pieprasīt informāciju par personas datu apstrādi, piekļūt personas datiem, kas uz viņiem attiecas, pieprasīt to labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu, vai iebilst pret personas datu apstrādi. Dalībniekam ir arī tiesības pārsūtīt savus personas datus. Dalībnieki var izmantot šīs tiesības, sazinoties ar Datu pārvaldītāju. Šo tiesību izmantošanu un organizatoru attiecīgo līdzekļu piemērošana vai atteikšanos tos izmantot reglamentē spēkā esoši likumi.

Ar Kampaņu saistīto personas datu apstrāde ir aprakstīta Slēgtas A/S (UAB) „Arimex” privātuma politikā. Privātuma politika ir pieejama Slēgtas A/S (UAB) „Arimex” interneta tīmekļa vietnē adresē: https://www.arimex.lt/uploads/pdf/Privatumo%20Politika.pdf.

Ja dalībnieks konstatē, ka, apstrādājot personas datus, Datu pārvaldītājs pārkāpj viņa tiesības, dalībniekam ir tiesības vērsties Valsts datu aizsardzības inspekcijā (https://vdai.lrv.lt) un iesniegt sūdzību.


Pielikums Nr. 1.

Akcijā iesaistīto produktu saraksts:

Svītrkods

Produkta nosaukums

4771249825384

BIOLOĢISKO ŽĀVĒTO BANĀNU ŠĶĒLES

4771249811295

ŽĀVĒTAS APRIKOZES

4771249820075

ŽĀVĒTAS APRIKOZES

4771249811394

ŽĀVĒTAS APRIKOZES

4771249811714

MAGOŅU SĒKLAS 

4771249811257

INDIJAS RIEKSTI

4771249821492

INDIJAS RIEKSTI

4771249816078

INDIJAS RIEKSTI

4771249827104

INDIJAS RIEKSTI

4771249814944

INDIJAS RIEKSTI

4771249827883

INDIJAS RIEKSTI

4771249812698

INDIJAS RIEKSTI

4771249815132

GRAUZDĒTI UN SĀLĪTI INDIJAS RIEKSTI

4771249817709

GRAUZDĒTI UN SĀLĪTI INDIJAS RIEKSTI

4771249815972

GRAUZDĒTI UN SĀLĪTI INDIJAS RIEKSTI

4771249825377

ŽĀVĒTO ANANĀSU GABALIŅI

4771249812735

ŽĀVĒTO BANĀNU ŠĶĒLES

4771249818621

ŽĀVĒTO BANĀNU ŠĶĒLES

4771249811707

BRAZĪLIJAS RIEKSTI

4771249815354

BRAZĪLIJAS RIEKSTI

4771249813633

ŽĀVĒTĀS DATELES 

4771249816054

PREMIUM KLASES ŽĀVĒTĀS DATELES

4771249822604

PREMIUM KLASES ŽĀVĒTĀS DATELES

4771249819451

PREMIUM KLASES ŽĀVĒTĀS DATELES

4771249817495

SĒKLU MAISĪJUMS MAIZEI 

4771249822291

ENERĢIJAS MIKSLIS

4771249811240

VALRIEKSTI

4771249815958

VALRIEKSTI

4771249827128

VALRIEKSTI

4771249819505

VALRIEKSTI

4771249824929

VALRIEKSTI

4771249815682

VALRIEKSTU UN ŽĀVĒTU DZĒRVEŅU MIKSLIS

4771249812810

JAUNIEŠU MIKSLIS

4771249817242

JAUNIEŠU MIKSLIS

4771249822307

IKDIENAS MIKSLIS

4771249811844

CIEDRU RIEKSTI

4771249815484

CIEDRU RIEKSTI

4771249816269

KARALISKAIS MIKSLIS

4771249823748

KARALISKAIS MIKSLIS

4771249828309

KARALISKAIS MIKSLIS  

4771249811721

ŽĀVĒTI KOKOSRIEKSTI

4771249814203

ŽĀVĒTI BUMBIERI  

4771249811547

LAZDU RIEKSTI

4771249817273

LAZDU RIEKSTI

4771249817068

LAZDU RIEKSTI

4771249827142

LAZDU RIEKSTI

4771249817556

LAZDU RIEKSTI

4771249827951

LAZDU RIEKSTI

4771249812063

LAZDU RIEKSTI

4771249821577

GRAUZDĒTI UN BLANŠĒTI LAZDU RIEKSTI 

4771249821768

GRAUZDĒTI UN BLANŠĒTI LAZDU RIEKSTI 

4771249820754

MAKADĀMIJAS RIEKSTI

4771249811226

MANDELES

4771249816146

MANDELES

4771249817693

MANDELES

4771249827166

MANDELES

4771249815477

MANDELES

4771249824912

MANDELES

4771249812070

MANDELES

4771249820648

BLANŠĒTAS MANDELES

4771249814685

GRAUZDĒTAS UN SĀLĪTAS MANDELES

4771249818270

GRAUZDĒTAS UN SĀLĪTAS MANDELES

4771249820068

GRAUZDĒTAS UN SĀLĪTAS MANDELES

4771249813237

SKOLĒNU MIKSLIS 

4771249817075

ĶIRBJU SĒKLAS

4771249811554

ĶIRBJU SĒKLAS

4771249818263

ĶIRBJU SĒKLAS

4771249817655

GRAUZDĒTAS UN SĀLĪTAS ĶIRBJU SĒKLAS

4771249814180

ŽĀVĒTI ĀBOLI 

4771249817501

ŽĀVĒTAS GODŽI OGAS 

4771249819468

ŽĀVĒTAS GODŽI OGAS 

4771249825407

GRAUZDĒTI PISTĀCIJU RIEKSTI

4771249824233

GRAUZDĒTI PISTĀCIJU RIEKSTI

4771249811677

PREMIUM KLASES GRAUZDĒTI UN SĀLĪTI PISTĀCIJU RIEKSTI

4771249819055

PREMIUM KLASES GRAUZDĒTI UN SĀLĪTI PISTĀCIJU RIEKSTI

4771249815323

PREMIUM KLASES GRAUZDĒTI UN SĀLĪTI PISTĀCIJU RIEKSTI

4771249814869

PREMIUM KLASES GRAUZDĒTI UN SĀLĪTI PISTĀCIJU RIEKSTI

4771249824905

PREMIUM KLASES GRAUZDĒTI UN SĀLĪTI PISTĀCIJU RIEKSTI

4771249827937

PREMIUM KLASES GRAUZDĒTI UN SĀLĪTI PISTĀCIJU RIEKSTI

4771249812087

PREMIUM KLASES GRAUZDĒTI UN SĀLĪTI PISTĀCIJU RIEKSTI

4771249827524

PREMIUM KLASES GRAUZDĒTI UN SĀLĪTI PISTĀCIJU RIEKSTI

4771249815712

PEKĀNRIEKSTI

4771249819123

PEKĀNRIEKSTI

4771249812773

ZELTA ROZĪNES JUMBO

4771249819093

ZELTA ROZĪNES JUMBO

4771249811288

ZELTA ROZĪNES

4771249815248

ZELTA ROZĪNES

4771249811264

ROZĪNES

4771249811615

ROZĪNES

4771249811868

ROZĪNES JUMBO

4771249815255

ROZĪNES JUMBO

4771249828323

PREMIUM KLASES RIEKSTU MIKSLIS

4771249817150

GRAUZDĒTU UN SĀLĪTU RIEKSTU MIKSLIS 

4771249815996

PREMIUM KLASES RIEKSTU MIKSLIS

4771249817280

RIEKSTU UN ROZĪŅU MIKSLIS

4771249816276

STUDENTU ĒDIENS 

4771249824981

STUDENTU ĒDIENS 

4771249820457

GRAUZDĒTAS UN SĀLĪTAS SAULESPUĶU SĒKLAS 

4771249811356

SAULESPUĶU SĒKLAS

4771249815521

SAULESPUĶU SĒKLAS

4771249823120

SĒKLU MAISĪJUMS AR ŽĀVĒTĀM DZĒRVENĒM

4771249811301

ŽĀVĒTAS PLŪMES

4771249811523

ŽĀVĒTAS PLŪMES

4771249811349

STUDENTU ĒDIENS

4771249828316

STUDENTU ĒDIENS AR PREMIUM KLASES GRAUZDĒTIEM RIEKSTIEM 

4771249816245

PREMIUM KLASES STUDENTU ĒDIENS

4771249815729

PREMIUM KLASES STUDENTU ĒDIENS

4771249820976

PREMIUM KLASES STUDENTU ĒDIENS

4771249816009

SALĀTU MIKSLIS

4771249816047

SALĀTU MIKSLIS

4771249817082

VESELAS UN SULĪGAS ŽĀVĒTAS DZĒRVENES

4771249815507

VESELAS UN SULĪGAS ŽĀVĒTAS DZĒRVENES

4771249819109

VESELAS UN SULĪGAS ŽĀVĒTAS DZĒRVENES

4771249821607

PREMIUM KLASES ŽĀVĒTU DZĒRVEŅU UN RIEKSTU MIKSLIS

4771249818447

TROPU AUGĻU MIKSLIS

4771249823915

ŽĀVĒTU OGU UN RIEKSTU MIKSLIS 

4771249821676

PREMIUM KLASES MAKADĀMIJAS RIEKSTU MIKSLIS

4771249821621

PREMIUM KLASES MAKADĀMIJAS RIEKSTU MIKSLIS

4771249822314

UZKODU MIKSLIS

4771249818683

ŽĀVĒTO AUGĻU MIKSLIS

4771249816252

PREMIUM KLASES ŽĀVĒTO AUGĻU MIKSLIS 

4771249817181

ŽĀVĒTI ĶIRŠI 

4771249821263

GRAUZDĒTU UN SĀLĪTU RIEKSTU UN ŽĀVĒTU AUGĻU MIKSLIS

4771249811196

ZEMESRIEKSTI

4771249819802

ZEMESRIEKSTI

4771249811691

BLANŠĒTI ZEMESRIEKSTI 

4771249813176

GRAUZDĒTI UN SĀLĪTI ZEMESRIEKSTI 

4771249817624

GRAUZDĒTI UN SĀLĪTI ZEMESRIEKSTI 

4771249812834

GRAUZDĒTI UN SĀLĪTI ZEMESRIEKSTI 

4771249812742

SĀLĪTI ZEMESRIEKSTI GRAUZDĒTI ČAUMALĀ

4771249817631

SĀLĪTI ZEMESRIEKSTI GRAUZDĒTI ČAUMALĀ